Triediarne, triediace zariadenie na odpady

Výrobný program firmy Bollegraaf Recycling Machinery zahrňuje tiež výrobu a dodávku triediacích zariadení. Tieto triediarne sú vhodné pre triedenie starého papiera a ďalších druhov priemyslových a domácich odpadov.

Bollegraaf dodáva kompletné triediarne vrátane dopravníkov, špeciálnych triediacich mechanizmov, špeciálnych sít, magnetických a pneumatických triediacích zařízení, bubnov, separátorov, optických triedičov atď.

Triediace zariadenia sú navrhované v tesnom spojení odborného poradenstva, znalosti problematiky nášho projektového oddelenia a praktických skúseností tak, aby presne zodpovedali požiadavkám zákazníka. Našou prednosťou je mimo iného, veľké množstvo realizovaných projektov po celom svete a kompletná dodávka, zákazník má iba jedného partnera.


Paperstar

paperstar

PaperStar je špeciálne hviezdicové sito k mechanickému oddeleniu, triedeniu papieru a lepenky. Plnenie PaperStaru obstaráva dopravník pod uhlom 45 stupňov, aby se materiál lepšie rozložil a dávkoval v menšej vrstve. Materiál na triedenie je vedený cez rotujúce špeciálne tvarované a na osi namontované kotúče. PaperStar triedi na základe veľkostí jednotlivých frakcií, váhy a tuhosti materiálu. Ťažko ohybná lepenka je jednoducho a účinne oddelená od novín a časopisov. Len najmenšie kusy lepenky se musia vytriediť ručne. Po triedení PaperStarom a ručnom dotriedení môže zariadenie, podľa veľkosti materiálu a zostave PaperStaru, súdržnosti materiálu, veľkosti sít, vytriediť veľké množstvo materiálu - napr. až 20 ton za hodinu.
PaperStar môže byť súčasťou väčšieho triediaceho celku, alebo môže pracovať samostatne.


Single Stream

singlestream

Single Stream triedice zariadenie môže spracovať až 20 ton za hodinu miešaného recyklovateľného materiálu, ako napr. papieru, lepenky, obalov, skla, plechoviek, plastov apod.Po predtriedení vstupného materiálu se pomocou triediacich sít oddelí papier, sklenené a plastové fľaše. Potom se oddelia železné a neželezné kovy. Ďalší materiál se dotriedi ručne. Lisovateľný materiál je lisovaný v lise HBC Bollegraaf.

Bollegraaf môže dodať rôzne prevedenia Single Stream s rôznym výkonom a pre rôzne kombinácie materiálov. Prednosťou tohto systému Bollegraaf je rýchlosť spracovania, kvalita vytriedenia - čistota materiálu, minimálne ručné dotriedenie.


Domáci a komunálny odpad

singlestream

Zariadenie spracováva vrecia s odpadom a voľný odpad. Pokiaľ prichádza odpad vo vreciach otvorí automaticky otvárač vrece. Odpad je predtriedený hviezdicovým sitom, alebo rotačným bubnom na základe štyroch rozdielnych velkostí odpadu. Recyklovateľný odpad je ďalej ručne triedený a zhadzovaný do boxov. Magnet a špeciálny separátor oddeľujú dózy - plechovky a kovový materiál.Ďalej recyklovateľný , vytriedený materiál je lisovaný lisom HBC. Ďalej nerecyklovateľný materiál je lisovaný do kontajneru a odvážaný na skládku, pokiaľ je vytriedený kompostovateľný materiál, tak na kompostovanie, alebo môže byť materiál drvený a dodávaný na spaľovanie.